Trần, T. H., Nguyễn, T. T. và Phạm, T. V. A. (2024) “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG XƠ GAN CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9798.