Trần, D. T. và Huỳnh, H. T. H. (2024) “TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9799.