Nguyễn, T. T. H., Vũ, T. Q. A., Phạm, T. V. và Dương, D. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9807.