Nguyễn, V. Q., Võ , H. K. và Nguyễn, T. N. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9808.