Nguyễn, T. H. (2024) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI 4 XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9816.