Trần, N. P. H. và Hoàng, V. S. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁI TƯỚI MÁU HOÀN TOÀN LÊN ĐAU NGỰC TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN VỚI TỔN THƯƠNG NHIỀU NHÁNH MẠCH VÀNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9820.