Trần, T. H., Nguyễn, T. T. và Phạm, T. V. A. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 LÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9824.