Trần, L. M. T., Trần, N. T. M., Nguyễn, B. T. T. và Huỳnh, H. T. H. (2024) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9827.