Hoàng, H., Tiêu, H. Q. và Nguyễn, T. L. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9830.