Vũ, Đức B., Lê, H. L. H., Tạ, T. Đạt, Trần, T. N., Trần, T. L., Nguyễn, T. O. và Nguyễn, H. V. (2024) “KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9833.