Phan, B. N., Hoàng, T. H., Nguyễn, T. L. H., Lê, V. A., Trương, P. H. H. và Trần, M. Q. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9915.