Trần, T. H. V., Hứa, T. D., Nguyễn, V. T. và Hoàng, V. L. (2024) “TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9926.