Phạm, P. H. và Trần, T. B. V. (2024) “DIỄN TIẾN HÌNH THÁI KHỚP CẮN TỪ BỘ RĂNG SỮA ĐẾN HỖN HỢP VÀ VĨNH VIỄN Ở NHÓM CÓ TƯƠNG QUAN MẶT PHẲNG TẬN CÙNG RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI DẠNG THẲNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9933.