[1]
N. . Quang Vĩnh, P. . Bá Nhất, N. . Đức Sơn, và N. . Thu Hà, “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN”, VMJ, vol 505, số p.h 1, tháng 9 2021.