[1]
T. T. Vũ, T. K. Lê, và T. V. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.