[1]
Đình T. Dương, Đức M. Đỗ, và X. Q. Trương, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY Ổ CỐI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.