[1]
Đức M. Lê, T. K. Nguyễn, và T. B. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.