[1]
H. Nguyễn và T. T. Vũ, “U MÔ ĐỆM DẠ DÀY, MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.