[1]
T. H. Trần, T. P. L. Trần, và Q. D. Mai, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.