[1]
H. T. H. Đinh, T. T. Phạm, V. K. Nguyễn, và L. T. H. Nguyễn, “RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.