[1]
T. T. Mạc, A. T. Vũ, G. K. Ngô, và V. M. Nguyễn, “PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỠ MẠN TÍNH PHỐI HỢP RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH CHỦ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.