[1]
T. O. Đỗ, L. H. Nguyễn, T. H. Phạm, và B. H. Đỗ, “ ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN BẰNG BỘ CÂU HỎI COMQ-12 PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.