[1]
N. C. Hà và K. Phouphet, “THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG VỚI BỆNH SÂU RĂNG Ở HỌC SINH 6 TUỔI TẠI HÀ NỘI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.