[1]
T. T. Nguyễn và K. V. Trần, “ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.