[1]
T. H. Nguyễn, T. T. Đỗ, H. G. Nguyễn, và B. V. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.