[1]
T. N. T. Nguyễn, N. H. Phạm, và T. H. Nguyễn, “ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.