[1]
T. C. Nguyễn, T. N. Nguyễn, T. H. Vũ, N. M. Lương, và T. Q. Dương, “ TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.