[1]
V. H. Lê, T. L. Nguyễn, N. Đăng K. Lê, và M. C. Huỳnh, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.