[1]
T. C. Bùi, “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.