[1]
T. H. Trần, T. D. Mầu, và T. P. L. Trần, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.