[1]
H. Nguyễn và V. L. Nguyễn, “ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI SAU MỔ CẮT GAN DO TỔN THƯƠNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM SAU ĐẶT CATHETER”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.