[1]
T. M. H. Mông, B. N. Trần, và T. N. Ánh Trần, “ĐỘC TÍNH CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ BẰNG PHÁC ĐỒ M-FOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.