[1]
Đình M. Nguyễn, A. T. Trịnh, và D. H. Nguyễn, “ ĐỊNH LƯỢNG TÍN HIỆU BẢN ĐỒ ADC TRÊN MRI BẰNG ĐO TOÀN BỘ THỂ TÍCH VÀ ĐO CHỌN LỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.