[1]
H. K. L. Dương, “NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.