[1]
V. V. Dương, T. A. Đào Lê, và D. Ánh Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.