[1]
N. Thu Hà, T. . Văn Toàn, và N. . Đức Sơn, “GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH”, VMJ, vol 505, số p.h 2, tháng 9 2021.