[1]
N. . Minh Hiếu, N. . Văn Chi, và T. . Văn Đồng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU”, VMJ, vol 509, số p.h 2, tháng 1 2022.