[1]
L. Thị Thu Hải, L. Thị Thu Hà, và N. Thị Hồng Minh, “THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.