[1]
H. . Thu Soan, V. . Tiến Thăng, V. . Thị Phương Lan, K. . Hoàng Anh, và Đỗ . Cảnh Dương, “GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.