[1]
P. . Thị Phương Lan và L. . Mạnh Cường, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.