[1]
N. . Thị Hồng Minh, T. . Cao Bính, và L. . Thị Thu Hải, “HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.