[1]
V. . Hồng Khôi, Đào . Ngọc Minh, và N. . Công Hoàng, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.