[1]
N. . Hoàng Vân Anh, “XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.