[1]
P. . Duy Hồng Sơn và P. . Hữu Lư, “BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.