[1]
N. . Thị Thu Hà và L. . Thị Anh Đào, “KẾT QUẢ THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẺ SONG THAI MỘT BÁNH RAU HAI BUỒNG ỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.