[1]
T. . Thái Hà, V. . Nam, và N. . Hoàng Anh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.