[1]
N. . Thị Thanh Tú và N. . Tuyết Trang, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.