[1]
Đinh Thế Hưng, N. . Hoàng Long, V. . Văn Cường, và Đinh . Ngọc Sơn, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.