[1]
T. . Nguyễn Ngọc và D. . Minh Tâm, “GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.