[1]
P. . Hữu Ánh, T. . Minh Hậu, và N. . Thị Quỳnh Trang, “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.